Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Igazgatás

Általános igazgatás

·         BIRTOKVÉDELEM

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Vonatkozó jogszabályok: • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ötödik könyvének I. és II. fejezete. • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009.(X.16.) Korm. Rendelet

Fizetendő díjfizetés módja: 3000 Ft, illetékbélyegen

Eljárási határidő: 21 nap

Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, birtokvédelem illeti meg.

A birtokos 1 éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni. A kérelmet az Igazgatási Osztályon írásban, vagy szóban; személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A meghatalmazást írásban kell csatolni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét; a birtoksértés időpontját és rövid leírását; a tanúk nevét és címét, esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését.

Ha a birtokháborítás tényét a hatóság megállapítja, a birtokháborító felet kötelezi az eredeti birtokállapot helyreállítására, illetve ha annak ismétlődésétől lehet tartani, erre irányuló kérelem esetén eltiltja a jövőbeni birtokháborító magatartástól

 

 

·         FÖLD ADÁSVÉTEL, HASZONBÉRLET

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

Tel.: 96/565-251

 Közzétételi kérelem adás-vételi szerződéshez 
Közzétételi kérelem haszonbérleti szerződéshez
Vételi ajánlat
2/a. számú pótlap adás-vételi szerződéshez 
2/b. pótlap haszonbérleti szerződéshez (192 kB)

Vonatkozó jogszabályok:

  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.)
  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.)
  • Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

 

GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TELEPÍTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

 

 

·         HAGYATÉKI ÜGYEK

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Violka Mária

Tel.: 96/565-249

Vonatkozó jogszabályok: • 2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell. A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban történik. Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes. Ügyintézési határidő: 21 nap. A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatjuk. A meghallgatás helyéről és idejéről idézést bocsátunk ki. Az idézésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez elegendő az idézett személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére. Ha a hozzátartozó nem jánossomorjai lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a hozzátartozó meghallgatása. Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról jegyzőkönyvet készítünk! Mit kell leltározni? 1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont. Ingatlanhoz kapcsolódó jogokat pl: üdülési jog, zálogjog, jelzálogjog, kártérítés iránti jog. 2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és – a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, méhmagzat, – cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy, – ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati bizonyítványból megállapíthatók, – nincs ismert örökös, – a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét. 3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot. 4. A lajstromozott vagyontárgyakat olyan ingóságokat és jogokat, amelyekre vonatkozóan a tulajdonjog vagy a lajstromozott jog megszerzését belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzés igazolja. 5. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult. Mi a hagyatéki teher? – az örökhagyó illő eltemettetésének költségei, – a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint a hagyatéki eljárás költségei, – az örökhagyó tartozásai, – a kötelesrészen alapuló kötelezettségek, – a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek. A hagyatéki leltár felvételét követően a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása következik, amely egyben az öröklési illetékfizetés alapjául is szolgál. Az ingatlanok értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítvány adatai alapján tüntetjük fel. A leltárba felvett ingóságok értékére az öröklésben érdekeltek a tárgy általuk becsült értékének a megjelölésével nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló idézés tájékoztatást tartalmaz. A hagyatéki leltárt, a leltározás befejezését követően az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk. A hagyaték átadása a közjegyző feladata.

 

 

 

·         HIRDETMÉNYEK

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Violka Mária

Tel.: 96/565-249

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAV, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. szám alatti épületének földszinti folyosóján kerülnek kifüggesztésre a küldő szerv által kért időtartamra. A kifüggesztés tartama alatt az ügyfelek a hirdetményeket a hét minden munkanapján megtekinthetik és észrevételt, bejelentést tehetnek a hirdetménnyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken. A határidő lejárta után a hirdetményt záradékkal ellátva küldi vissza az ügyintéző a megkereső szervhez. A hirdetmények kifüggesztésére irányuló eljárás illetékmentes. (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdése) A hirdetményi kifüggesztés tartamát és feltételeit az alábbi jogszabályok határozzák meg: · a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (5)-(6) bekezdés, · a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 101-102.§-a, · a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény 37/B (3) bekezdése, · a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 56. § (3)., 58-66. § · a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3, 8. 21.§-ai · a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (6) bekezdése és a 80. §-a szerint a közigazgatási hatósági eljárásban hirdetményi úton történő közlésnek van helye ha – az eljárás hatásterületen élő ügyfeleket vagy ügyfélnek minősülő szervezeteket érint, továbbá – az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel, – jogutód nem ismert, – az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy – a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

 

 

 

·         TALÁLT TÁRGYAK

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Tel.: 96/565-241

Vonatkozó jogszabály: – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:564. – 5:64. § Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy – megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és – a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül a dologért nem jelentkezik. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni. A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik. Az eljárás illetékmentes.

 

 

 

 

 

 

Szociális ügyek

·         RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Horváth Péterné

Tel.: 96/565-248

 Kérelem – Rendkívüli települési támogatás

 

 

·         RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Horváth Péterné

Tel.: 96/565-248

 Formanyomtatvány_Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához_2022

 Formanyomtatvány_Környezettanulmány_Hátrrányos helyzet halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

 

 

Kereskedelem

 

·         KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Tel.: 96/565-241

 

·         SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ÜGYEK

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Tel.: 96/565-241

Vonatkozó jogszabályok:

  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.)
  • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.)
  • Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

 

 

·         TELEPENGEDÉLYEK

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Tel.: 96/565-241

 

 

·         ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNY

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Tel.: 96/565-241

 

 

·         HATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁS

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Vizkeleti-Simon Bettina

Tel.: 96/565-241

 

 

Környezetvédelmi, növényvédelmi, állattartási ügyek

 

 

·         EBÖSSZEÍRÁS

Ügyintéző, hivatali elérhetősége:

Violka Mária                    Telsz.: 96/565-249

 Ebösszeíró adatlap

 

 

·         MÉHEK TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Ügyintéző, hivatali elérhetősége:

Violka Mária                    Telsz.: 96/565-249

 Méhész bejelentő lap

 Méhész kijelentő lap

 Méhészet nyilvántartásba vételi kérelem

Vonatkozó  jogszabályok:

– 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről

– 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes         betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

– 15/1969 ( XI. 6. ) MÉM rendelet a méhészetről

A méhek tartásának bejelentése illetékmentes.

A kérelem szükséges tartalmi elemei:

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes önkormányzat, jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

A települési önkormányzat jegyzője  nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.

(Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.)

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:
– a meghatalmazásról szóló magán- vagy közokirat is.